ภาษา

มอบเอกสิทธิ์ไร้ขีดจำกัดด้วยบริการและสิทธิประโยชน์จากสถานบริการธุรกิจและร้านค้าที่รับบัตร VISA และ MasterCard ทั่วโลก อีกทั้งรับคะแนนสะสม “T-Rewards” เพื่อแลกรับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือของสมนาคุณต่างๆ มากมาย และยังมอบเงินคืนในทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานี

WebBanner_Drive_2.jpg

 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้สมัครบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ

 

เงื่อนไขการร่วมรายการ

 

•   โปรโมชั่น 1 : เมื่อมีการใช้จ่ายผ่อนบัตรครบ 5,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3000 บาท ภายใน 30 วันนนับจากวันอนุมัติ

    โปรโมชั่น 2 : เมื่อมีการใช้จ่ายผ่อนบัตรครบ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนนับจากวันอนุมัติ ผู้ถือบัตรใหม่จะได้รับของสมาคุณ

    เพียง 1 ประเภทจากยอดใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นสูงสุด โดยธนคารจะจัดส่งของกำนัลให้ภายใน 90-120 วัน นับจากวันที่ใช้จ่ายตามกำหนด

•   กรณีสมัครบัตรเครดิต มากกว่า 1 ประเภท จะจำกัดการให้ของสมนาคุณ 1 ชิ้น ต่อ 1 รายลูกค้า

•   บัตรที่ร่วมรายการได้คือบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่า แพลทินั่ม บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินั่ม

    บัตรเครดิตธนชาตไดรฟ์ ทุกประเภท และบัตรเครดิตธนชาต ส.ป.ช มาสเตอร์การ์ด

•   ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น รวมการโอนยอดคงค้าง ยอดผ่อนชำระ 0% Smile Plan

    ที่เรียกเก็บ ณ เดือนนั้นและการรูดซื้อสินค้า/ชำระค่าบริการผ่านบัตร แต่ไม่รวมยอดกดเงินสด

    การซื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมทุกรายการ ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม

   ยอดค่าใช้จ่ายบัตรเสิรมจะถูกคำนวณรวมภายใต้บัตรหลัก โดยบัตรหลักจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ และกรณีลูกค้า

    สมัครบัตรเครดิตมากกว่า 1 ประเภท ธนาคารจะรวมยอดใช้จ่ายของบัตรทุกประเภทภายใต้ 1 รายลูกค้า

    เพื่อรับสิทธิพิเศษตามโปรโมชั่นดังกล่าว

   ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม/ของสมนาคุณสำหรับผู้ถือบัตรที่ไม่มีประวัติผิดนัดชำระ และสถานะบัตรยังเป็นปกติ ณ วันทำการดึงข้อมูล

   คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่่นได้

   ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัลเป็นสิทธิพิเศษอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากรณีของกำนัลที่ระบุไว้หมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   หากมีข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

•   ข้อกำหนดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัุติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

•   ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 70 ปี

•   บัตรแพลทินัม ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท / เดือน

•   บัตรคลาสสิค ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป
 
 
   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 
   สำเนาทะเบียนบ้าน
 
   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 
   สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 
 
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 

   สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

   สำเนาทะเบียนบ้าน 

   หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

   สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ แพลทินัม

 

1. รับเงินคืนสูงสุด 3.5%** ทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก สำหรับการใช้จ่าย 5,000 บาท/รอบบัญชี โดยไม่มีกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำ 

มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม
- บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม รับเงินคืน สูงสุด 3.5%

วีซ่า แพลทินัม
- บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ วีซ่าแพลทินัม รับเงินคืน สูงสุด 1.9%

 

2.คะแนนสะสม T-Rewards ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเงินเข้าคืนบัญชีบัตรเครดิตได้ 100 บาท

 

3.โปรแกรมผ่อนชำระค่าประกันรถยนต์ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

 

4.คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 10 ,000,000 บาท พร้อมคุ้มครองพิเศษสำหรับคู่สมรสและทายาทเพิ่มอีก 5 ล้านบาท

 

5.ความคุ้มครองส่วนต่างราคาสินค้า ทั่วโลก จำกัดวงเงินความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/บัตร/ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

 

6.บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis’ Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง/บัตร/ปี

 

** เงื่อนไขเครดิตเงินคืนการเติมน้ำมัน

 

  • บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม รับเงินคืนและคะแนนสะสม T-Rewards รวมสูงสุด 3.5% คำนวณจาก รับเครดิตเงินคืน 3.1% จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ สำหรับยอดรวมไม่เกิน 5,000 บาท/รอบบัญชี และยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 5,001 – 10,000 บาท/รอบบัญชี รับเครดิตเงินคืน 1.5% และ รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสม T-Rewards สำหรับยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน) ซึ่งทุกๆ 1,000 คะแนนจะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท เพื่อใช้แลกเป็นเงินเครดิตคืนค่าน้ำมัน หรือบัตรกำนัล ของรางวัลตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 230 บาท/บัญชี/รอบบัญชี

 

  • บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ วีซ่าแพลทินัม รับเงินคืนและ คะแนนสะสม T-Rewards รวมสูงสุด 1.9% คำนวณจาก รับเครดิตเงินคืน 1.5% จากยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ณ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ สำหรับยอดรวมไม่เกิน 15,000 บาท/ รอบบัญชี และ รับสิทธิประโยชน์เพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสม T-Rewards สำหรับยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตร (ทุก 25 บาทรับ 1 คะแนน) ซึ่งทุกๆ 1,000 คะแนน จะมีมูลค่าเท่ากับ 100 บาท เพื่อใช้แลกเป็นเงินเครดิตคืนค่าน้ำมัน หรือบัตรกำนัล ของรางวัลตามที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 225 บาท/บัญชี/รอบบัญชี

 

  • การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายของประเภทสถานีบริการน้ำมัน ธนาคารใช้ข้อมูลอ้างอิงตามที่ระบุใน Merchant Category Code (MCC Code) 5541 ตามระบบของ Master Card ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายที่นำมาคำนวณจะเป็นยอดค่าใช้จ่ายตาม MCC Code ที่ระบุไว้เท่านั้น ยอดค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก MCC Code ที่ระบุจะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการใช้จ่ายในหมวดต่างๆที่กำหนด

 

  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน