ภาษา

สมัครสินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ให้วงเงินกู้เป็นรูปแบบแบบมีระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขอสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สมัครสินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ให้วงเงินกู้เป็นรูปแบบแบบมีระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขอสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชได้​

 

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช

ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
1 ปี

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
24 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
36 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
30,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
60 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

 

 

 

ฟรี !
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ
และค่าอากรแสตมป์

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 9%, 12%, 15% และ 18%

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 9%

 

วงเงินกู้ (บาท)

ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
ตลอดอายุสัญญา 1 ปี

30,000

2,630

50,000

4,380

60,000

5,250

70,000

6,130

80,000

7,000

90,000

7,880

100,000

8,750

500,000

43,730

1,000,000

87,460

1,500,000

131,180

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 12%

 

วงเงินกู้ (บาท)

ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)

12 เดือน

24 เดือน

30,000

2,670

1,420

50,000

4,450

2,360

60,000

5,340

2,830

70,000

6,220

3,300

80,000

7,110

3,770

90,000

8,000

4,240

100,000

8,890

4,710

500,000

44,430

23,540

1,000,000

88,850

47,080

1,500,000

133,280

70,620

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 15%

 

วงเงินกู้ (บาท)

ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)

12 เดือน

24 เดือน

36 เดือน

30,000

2,710

1,460

1,040

50,000

4,520

2,430

1,740

60,000

5,420

2,910

2,080

70,000

6,320

3,400

2,430

80,000

7,230

3,880

2,780

90,000

8,130

4,370

3,120

100,000

9,030

4,850

3,470

500,000

45,130

24,250

17,340

1,000,000

90,260

48,490

34,670

1,500,000

135,390

72,730

52,000

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 18%

 

วงเงินกู้ (บาท)

ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)

12 เดือน

24 เดือน

36 เดือน

48 เดือน

60 เดือน

30,000

2,760

1,500

1,090

890

770

50,000

4,590

2,500

1,810

1,470

1,270

70,000

6,420

3,500

2,540

2,060

1,780

80,000

7,340

4,000

2,900

2,350

2,040

90,000

8,260

4,500

3,260

2,650

2,290

100,000

9,170

5,000

3,620

2,940

2,540

500,000

45,840

24,970

18,080

14,690

12,700

1,000,000

91,680

49,930

36,160

29,380

25,400

1,500,000

137,520

74,890

54,230

44,070

38,100

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ
ผู้สมัครขอสินเชื่อ

 

พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

1. อายุ 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย

  • รายได้ประจำ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป สำหรับ PersonalCash ดอกเบี้ย 9% , 12%, 18%

  • รายได้ประจำ 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป สำหรับ PersonalCash ดอกเบี้ย 15%


3. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

เอกสาร
ประกอบการสมัคร

 

1. สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
3. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

  • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน

  • หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

 

 

 

สนใจสอบถามหรือปรึกษาปัญหาด้านการเงิน

เพิ่มเพื่อน
 

Moblie : 086-342-0373
Face Page : loanCredit

 

สิทธิพิเศษสำหรับ ดอกเบี้ย
พนักงานประจำ
รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท
ดอกเบี้ย 9% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 12 เดือน
พนักงานประจำ
รายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท
ดอกเบี้ย 12% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน
พนักงานประจำ
รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาท
ดอกเบี้ย 15% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 36 เดือน
พนักงานประจำ
รายได้ประจำเดือน 20,000 บาท
ดอกเบี้ย 18% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
พนักงานประจำ
รายได้ประจำเดือน 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 20% - 28% (ตามวงเงินอนุมัติ)
เจ้าของกิจการ ทุกอัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500,000 บาท
เจ้าของกิจการ ทุกอัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อมากกว่า 500,000 บาท ขึ้นไป