ภาษา

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี CIMB สินเชื่อที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี CIMB สินเชื่อโอนหนี้ cimb โอนหนี้บัตรเครดิต รวมหนี้บัตรเครดิต ปิดบัตรเครดิต 

 

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี CIMB เพอร์ซันนัลแคช
วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ
หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ
และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ 

 

 

 

ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
1 ปี

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
24 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
36 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
30,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
60 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

 

 

 

ฟรี !
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ
และค่าอากรแสตมป์

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 9%, 12%, 15% และ 18%

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 9%

 

วงเงินกู้ (บาท)

ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)
ตลอดอายุสัญญา 1 ปี

30,000

2,630

50,000

4,380

60,000

5,250

70,000

6,130

80,000

7,000

90,000

7,880

100,000

8,750

500,000

43,730

1,000,000

87,460

1,500,000

131,180

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 12%

 

วงเงินกู้ (บาท)

ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)

12 เดือน

24 เดือน

30,000

2,670

1,420

50,000

4,450

2,360

60,000

5,340

2,830

70,000

6,220

3,300

80,000

7,110

3,770

90,000

8,000

4,240

100,000

8,890

4,710

500,000

44,430

23,540

1,000,000

88,850

47,080

1,500,000

133,280

70,620

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 15%

 

วงเงินกู้ (บาท)

ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)

12 เดือน

24 เดือน

36 เดือน

30,000

2,710

1,460

1,040

50,000

4,520

2,430

1,740

60,000

5,420

2,910

2,080

70,000

6,320

3,400

2,430

80,000

7,230

3,880

2,780

90,000

8,130

4,370

3,120

100,000

9,030

4,850

3,470

500,000

45,130

24,250

17,340

1,000,000

90,260

48,490

34,670

1,500,000

135,390

72,730

52,000

 

 

ตารางผ่อนชำระ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช 18%

 

วงเงินกู้ (บาท)

ยอดเงินผ่อนชำระ / เดือน (โดยประมาณ)

12 เดือน

24 เดือน

36 เดือน

48 เดือน

60 เดือน

30,000

2,760

1,500

1,090

890

770

50,000

4,590

2,500

1,810

1,470

1,270

70,000

6,420

3,500

2,540

2,060

1,780

80,000

7,340

4,000

2,900

2,350

2,040

90,000

8,260

4,500

3,260

2,650

2,290

100,000

9,170

5,000

3,620

2,940

2,540

500,000

45,840

24,970

18,080

14,690

12,700

1,000,000

91,680

49,930

36,160

29,380

25,400

1,500,000

137,520

74,890

54,230

44,070

38,100

 

 

สนใจสอบถามหรือปรึกษาปัญหาด้านการเงิน

เพิ่มเพื่อน

Fan Page : loanCredit

 

 

 

 

เอกสารประกอบ

พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน/
  ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
  ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2
  เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน
  ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และ สำเนาบัญชี
  เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
  (e-Payroll Slip)และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 3. หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือน
  นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจาก
 • สำเนาบัตรประชาชน/
  ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
  ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารประกอบการทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
  (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
 2. สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
 3. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
 4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือ
 5. หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/
  หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)
  และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน
  2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)

 

สนใจสอบถามหรือปรึกษาปัญหาด้านการเงิน

เพิ่มเพื่อน

Fan Page : loanCredit