ภาษา

ระบบชำระเงิน WeChat Pay เพิ่มช่องทางการตลาด ขายของกับนักท่องเที่ยวจีนได้ง่ายขึ้น ผ่าน WeChat Pay

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

ระบบชำระเงิน WeChat Pay เพิ่มช่องทางการตลาด ขายของกับนักท่องเที่ยวจีนได้ง่ายขึ้น ผ่าน  WeChat Pay

 

 


 

 

 

 

 

WeChat is a lifestyle

ในปัจจุบัน Wechat เป็นระบบสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงสุดในชีวิตประจำวันของชาวจีน ซึ่งมีผู้ใช้ระบบจำนวนเกินกว่า 800 ล้านคน ด้วยเหตุนี้ ทาง Wechat จึงได้พัฒนาระบบให้ครอบคลุมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง Tencent (China) ซึ่งเป็นเจ้าของ QQ Pay และ We Chat Pay เป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตจากรัฐบาลจีนในการรับและชำระเงินผ่านระบบ web based payment ภายในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีใบอนุญาตสำหรับการชำระเงินไปยัง Third party ในต่างประเทศอีกด้วย

 

เอกสารประกอบการสมัครกรณีบุคคลธรรมดา
 

 • 1. แบบฟอร์มขอใช้บริการ

 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 • 3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง)

 • 4. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • 5. รูปถ่ายหน้าร้าน

 • 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

เอกสารประกอบการสมัครกรณีนิติบุคคล
 

 • 1. แบบฟอร์มขอใช้บริการ

 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

 • 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง)

 • 4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
  กรณีนิติบุคคลต่างชาติใช้หลักฐานเอกสารซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ ซึ่งแสดงว่ารัฐเจ้าของสัญชาตินิติบุคคลนั้น รับรองสถานภาพตามกฎหมายของนิติบุคคลดังกล่าว

 • 5. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 • 6. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 • 7. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • 8. รูปถ่ายหน้าร้านค้า

 • 9. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


 
 
 

WeChat Pay ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุกิจมากยิ่งขึ้น

WeChat Pay เป็นแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับนักช้อปชาวจีนโดยตรง เมื่อมีการซื้อสินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ นักช้อปชาวจีนสามารถทำการชำระเงินผ่านแอบพลิเคชั่น WeChat Pay ได้ทันที

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน