ภาษา

บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม บัตรแพลทินัมสายพันธ์ใหม่ที่เอื้อมถึงได้ไม่ยาก กับอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาดบัตรเครดิตเพียง 15% ต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกมากมาย

WebBanner_LIVE_2.jpg

 ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร 

 

ชื่อบัตร

บัตรเครดิตธนาคารธนชาต ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม
Thanachart LIVE Master Platinum

ธนาคาร

ธนชาต
Thanachart Bank

ประเภทบัตรเครดิต

Master

ชนิดบัตรเครดิต

Premier

อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน

20.00%  ต่อปี
คิดดอกเบี้ยจากวันครบกำหนดชำระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรี

บัตรเสริม : ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : 400 บาท

บัตรเสริม : 400 บาท

อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

10% หรือขั้นต่ำ 500 บาท

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายช้ากว่ากำหนด

250 บาท/รอบบัญชี

อัตราดอกเบี้ยในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน(เบิกถอนได้สูงสุด 20,000 บ./ครั้ง)

ระยะเวลาในการชำระเงินคืนโดยปลอดดอกเบี้ย

สูงสุด 55 วัน

บริการ ATM และบัตรเดบิต

สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารธนชาต

บริการผ่อนชำระ

Smile Plan ผ่อนชำระ 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรหรือกรณีบัตรหาย

1. กรณีบัตรเครดิตชำรุด ค่าใช้จ่ายการออกบัตรใหม่ 200 บาท + Vat 7%

2. บัตรเครดิตหายหรือถูกขโมย ออกบัตรเครดิตหมายเลขใหม่ ครั้งแรกฟรี เกินกว่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ 200 บาท + Vat 7%

 

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

คุณสมบัติและเอกสารการสมัครบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 70 ปี

•   ผู้สมัครต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน (สำหรับชาวต่างชาติ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน)

•   มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

•   บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 


 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

•   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

•   สำเนาทะเบียนบ้าน

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)

•   สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ หรือสำเนาสลิปย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนหรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

•    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

•    สำเนาทะเบียนบ้าน

•    สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

•    หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม 
บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม บัตรแพลทินัมสายพันธ์ใหม่ที่เอื้อมถึงได้ไม่ยาก กับอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาดบัตรเครดิตเพียง 15% ต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกมากมาย


สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม


1.อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 15% ต่อปีตลอดอายุสมาชิกบัตร

 

2.บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

3.คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 10,000,000 บาท ครอบคลุมคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

 

4.การรับประกันสินค้าในกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย เมื่อท่านสมาชิกใช้บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัมในการชำระค่าสินค้าทั้งในและต่างประเทศ หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือสูญหายภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ชำระสินค้าจะได้รับการชดเชยด้วยสินค้าในวงเงินประกันสูงสุดของมูลค่าสินค้า 35,000 บาท

 

  • ** หมายเหตุ
  • ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน