ภาษา

บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม บัตรแพลทินัมสายพันธ์ใหม่ที่เอื้อมถึงได้ไม่ยาก กับอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาดบัตรเครดิตเพียง 15% ต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกมากมาย

WebBanner_LIVE_2.jpg
0144.jpg

 

 

ค่าธรรมเนียม

 

บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          
- บัตรหลัก
- บัตรเสริม


-
-

ค่าธรรมเนียมรายปี             

- บัตรหลัก

- บัตรเสริม

(ฟรีปีแรกและปีต่อไป เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์การ์ดแพลทินัม ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป หรือมียอดคงค้างอย่างน้อย 20,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป )

2,500

2,500

ธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี  (statement)

200 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเครดิตใหม่กรณีชำรุด/หาย

200 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม

-

ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ

200 บาท/ครั้ง

ค่าติดตามทวงถามหนี้

250 บาท/รอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย

200 บาท/ครั้ง/รายการ

ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ

สูงสุด 2% ของจำนวนเงินภาษีอากรและ ค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน
(ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)

 หมายเหตุ


* ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเติมและอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

คุณสมบัติและเอกสารการสมัครบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

•   ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 70 ปี

•   ผู้สมัครต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน 

•   มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

•   บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี  เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 

กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

 

•   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

•   สำเนาทะเบียนบ้าน

•   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)

•   สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ หรือสำเนาสลิปย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนหรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 

•    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

•    สำเนาทะเบียนบ้าน

•    สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

•    หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม 

บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม บัตรแพลทินัมสายพันธ์ใหม่ที่เอื้อมถึงได้ไม่ยาก กับอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในตลาดบัตรเครดิตเพียง 15% ต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอีกมากมายสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม


 

1.อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 15% ต่อปีตลอดอายุสมาชิกบัตร

 

2.บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

3.คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 15,000,000 บาท ครอบคลุมคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

 

4.การรับประกันสินค้าในกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย เมื่อท่านสมาชิกใช้บัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัมในการชำระค่าสินเค้าทั้งในและต่างประเทศ หากสินค้าชำรุด เสียหาย หรือสูญหาภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่ชำระสินค้าจะได้รับการชดเชยด้วยสินค้าในวงเงินประกันสูงสุดของมูลค่าสินค้า 35,000 บาท

 

5.ความคุ้มครองส่วนต่างราคาสินค้า ทั่วโลก จำกัดวงเงินความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/บัตร/ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

  • ** หมายเหตุ
  • ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน