ภาษา

เคลียร์ทุกภาระหนี้ง่ายๆด้วย สินเชื่อบ้านเเลกเงิน

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ

สมัคร

สินเชื่อบ้านเเลกเงิน

คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม

 • อายุ 20-65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส

สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด)

 

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

 

 

วงเงินกู้

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน*

 

 

อัตราดอกเบี้ย

พนักงานประจำ และอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.60% ถึง MRR-0.10%ต่อปี **

เจ้าของกิจการ อัตราดอกเบี้ย MRR+2.89%ต่อปี**

 

 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร*

 

 

หมายเหตุ :

*ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องทราบล่วงหน้า

**อ้างอิง MRR ของ บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย (ปัจจุบัน MRR = 9.05%ต่อปี)