ภาษา

บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัมที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดสูงถึง 0.8 % ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร และยังได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย

 

WebBanner_MAX_2.jpg
0144.jpg

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร


ชื่อบัตร

บัตรเครดิตธนาคารธนชาต แมกซ์ วีซ่า แพลทินัม
Thanachart MAX VISA Platinum

ธนาคาร

ธนชาต
Thanachart Bank

ประเภทบัตรเครดิต

VISA

ชนิดบัตรเครดิต

Premier
 

อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน

20.00%  ต่อปี
คิดดอกเบี้ยจากวันครบกำหนดชำระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก : ฟรี

บัตรเสริม : ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรหลัก : 400.-

บัตรเสริม : 400.-

อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ

10% หรือขั้นต่ำ 500 บาท

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายช้ากว่ากำหนด

250 บาท/รอบบัญชี

อัตราดอกเบี้ยในการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า

3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน(เบิกถอนได้สูงสุด 20,000 บ./ครั้ง)

ระยะเวลาในการชำระเงินคืนโดยปลอดดอกเบี้ย

สูงสุด 55 วัน

บริการ ATM และบัตรเดบิต

สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารธนชาติ

บริการผ่อนชำระ

Smile Plan ผ่อนชำระ 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรหรือกรณีบัตรหาย

1. กรณีบัตรเครดิตชำรุด ค่าใช้จ่ายการออกบัตรใหม่ 200 บาท + Vat 7%

2. บัตรเครดิตหายหรือถูกขโมย ออกบัตรเครดิตหมายเลขใหม่ ครั้งแรกฟรี เกินกว่านั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ 200 บาท + Vat 7%

 

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน

คุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   อายุ 20-70 ปี

•   มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน(สำหรับชาวต่างชาติ 100,000.- ต่อเดือน)

•   มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้านและที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

•   บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้างประจำ/บุคคลทั่วไป

   •   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

   •   สำเนาทะเบียนบ้าน

   •   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)

   •   สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ หรือสำเนาสลิปย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนหรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

 

   กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

   •   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

   •   สำเนาทะเบียนบ้าน

   •   สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

   •   หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม

 

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม

1.รับเครดิตเงินคืน 0.8% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัมในแต่ละรอบบัญชี (ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า และบริการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง)

 

2.บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

3.คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 10,000,000 บาท ครอบคลุมคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

 

4.ผ่อนเบา ๆ จ่ายสบาย ๆ กับโปรแกรม Smile Plan ผ่อนชำระ 0%  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 

  • ** หมายเหตุ
  • ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

 

 

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน