ภาษา

บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัมที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดสูงถึง 0.8 % ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร และยังได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย

 

WebBanner_MAX_2.jpg
0144.jpg

ค่าธรรมเนียม


บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         
- บัตรหลัก
- บัตรเสริม


-
-

ค่าธรรมเนียมรายปี            
- บัตรหลัก 
- บัตรเสริม
(ฟรีปีแรกและปีต่อไป เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม 30,000 บาท )


400  บาท 
400  บาท

 

ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี  (statement) 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเครดิตใหม่กรณีชำรุด/หาย 200 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ทดแทนรหัสเดิม -
ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ 200 บาท/ครั้ง
ค่าติดตามทวงถามหนี้ 250 บาท/รอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท/ครั้ง/รายการ
ค่าธรรมเนียมในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมให้แก่หน่วยงานราชการ สูงสุด 2% ของจำนวนเงินภาษีอากร และค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน 
(ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)


หมายเหตุ


* ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเติม และอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

คุณสมบัุติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

•   อายุ 20-70 ปี

•   มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาทต่อเดือน

•   มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้านและที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

•   บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 

กรุณารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับและแนบมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 

 

   กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้างประจำ/บุคคลทั่วไป

 

   •   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

   •   สำเนาทะเบียนบ้าน

   •   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)

   •   สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ หรือสำเนาสลิปย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนหรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

 

   กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 

   •   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

   •   สำเนาทะเบียนบ้าน

   •   สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

   •   หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม

 

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม

1.รับเครดิตเงินคืน 0.8% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัมในแต่ละรอบบัญชี (ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า และบริการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง)

 

2.บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

3.คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 15,000,000 บาท ครอบคลุมคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย

 

4.คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 15,000,000 บาท ค่าเบี้ยครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่เสียประกันภัย

 

5.ความคุ้มครองส่วนต่างราคาสินค้า ทั่วโลก จำกัดวงเงินความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/บัตร/ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

 

6.ผ่อนเบา ๆ จ่ายสบาย ๆ กับโปรแกรม Smile Plan ผ่อนชำระ 0%  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

 

  • ** หมายเหตุ
  • ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากคู่มือและสิทธิประโยชน์เสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 30 วัน

 

 

สินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กัน